Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CERSTYL.PL
obowiązuje od 20.02.2020 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem sklep.cerstyl.pl 

Sprzedającym jest firma CERSTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Czerwonaku (62-004) przy ul. Szkolnej 43,  wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000800334, posiadającą NIP 7773352874 oraz REGON 384166071, o kapitale zakładowym 20 000 PLN.

Sprzedający dalej w Regulaminie nazwany jest zamiennie „Cerstyl.pl” lub „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonicznym +48 728 930 882 (opłata jak za połączenie standardowe wg. cennika właściwego operatora) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@cerstyl.pl lub formularza kontaktowego, dostępnego na stronie sklep.cerstyl.pl

Adres korespondencyjny Sklepu Internetowego Cerstyl:   

CERSTYL   
ul. Heleny Szafran 7  
60-693 Poznań

Spis treści:

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. CENY TOWARÓW

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

VI. KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

VIII. REKLAMACJE

IX. GAWRANCJE

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

XI. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

XII. DANE OSOBOWE

I. DEFINICJE

1. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny na platformie elektronicznej pod domeną sklep.cerstyl.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie.

2. Regulamin - regulamin Sklepu Internetowego Cerstyl.

3. Sprzedawca - opisana wyżej we wstępie firma „CERSTYL Z. O.O.".

4. Usługodawca - opisana wyżej firma „CERSTYL Z. O.O.".

5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera ze Sprzedawcą umowę zakupu towaru czy innego dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, z jednoczesnym nabyciem prawa do własności kupowanego towaru czy innego dobra.

6. Konsument - osoba fizyczna korzystająca za Sklepu Internetowego, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu konta przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego Cerstyl.

8. Konto Klienta - indywidualne konto zarejestrowane na stronie Sklepu Internetowego Cerstyl, przyspieszające proces składania zamówienia oraz umożliwiające Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji Sklepu Internetowego. Konto jest zakładane w sposób określony w regulaminie, tzn. w celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta.

9. Towar - rzecz ruchoma prezentowana w sklepie internetowym, będąca przedmiotem zamówienia i umowy sprzedaży.

10. Towar konsumpcyjny - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży osobie fizycznej dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy, gdy osoba fizyczna nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

12. Koszyk - element Sklepu Internetowego, w którym Klient ustala szczegóły zamówienia, tj. nazwę towaru i jego ilość, sposób płatności, dane do faktury oraz adres i sposób dostawy.

13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym Cerstyl, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego tego sklepu.

14. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

15. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

16. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 827).

17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

18. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

19. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym -  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206).

20. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, zapewniający wysyłanie i odbieranie danych, ich przetwarzanie oraz przechowywanie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, a także Ustawy o ochronie danych osobowych.  Jakiekolwiek postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy ustawowe.

2. Regulamin sklepu internetowego Cerstyl jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej sklepu, skąd może pobrać i wydrukować regulamin.

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Cerstyl, w tym zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w sklepie internetowym, zasady zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym, sposoby płatności oraz zasady dostarczania zamówionych towarów, a także procedurę reklamacji oraz tryb odstąpienia od umowy.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego Cerstyl jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, posiadania adresu poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies.

6. Koszty wynikające z korzystania przez Klienta z sieci Internet oraz połączeń telekomunikacyjnych ponosi klient. Serwis internetowy sklepu jest udostępniany bezpłatnie.

7. Zamówienia w sklepie internetowym Cerstyl mogą być składane z wykorzystaniem utworzonego konta Klienta (Klienci zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania konta.

8. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

9. Przed złożeniem zamówienia Klient może zapoznać się z cechami towaru. Jeżeli Klient ma dodatkowe pytania dotyczące produktów, proszony jest o kontakt z obsługą sklepu.

10. Sklep internetowy Cerstyl za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż detaliczną płytek ceramicznych wszelkiego rodzaju, w tym płytek wielkoformatowych czy tarasowych, a także artykułów wyposażenia łazienek, w tym ceramiki i armatury sanitarnej, pryszniców i wanien.

11. Wszystkie towary są towarami legalnie wprowadzonymi do sprzedaży na polski rynek. Wszelkie parametry towarów, w tym wymiary, pakowanie, cechy techniczne i użytkowe oraz jakość i gatunek określane są przez producenta.

12. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym Cerstyl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów outletowych czy po ekspozycyjnych, których ewentualne wady lub uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu.

13. Sprzedawca zastrzega a Klient akceptuje informację, że wygląd sprzedawanych towarów (w szczególności ich kolorów, odcieni, tonacji itp.), prezentowanych za pośrednictwem sieci Internet może w sposób nieznaczny odbiegać od rzeczywistego wyglądu sprzedawanych towarów. Część towarów, a w szczególności płytki wykonane w zaawansowanej technologii cyfrowej, imitujące naturalne kamienie, marmury, onyksy, trawertyny, cementy, betony, drewno i inne materiały, posiadają wiele odwzorowań (wiele „twarzy”), o czym Klient jest poinformowany przy prezentacji danego towaru na stronie sklepu.

14. Sprzedawca zastrzega a Klient akceptuje również informację dotyczącą płytek ceramicznych, że wymiary rzeczywiste płytek mogą się różnić od wymiarów nominalnych, podawanych przez producenta i przytaczanych na stronie sklepu. Dlatego przy składaniu zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą zwłaszcza, gdy płytki różnych producentów mają być montowane wspólnie. To samo dotyczy kalibracji płytek nierektyfikowanych, a także odcieni płytek z różnych partii produkcyjnych.

15. Ogłoszenia, reklamy, cenniki czy inne informacje podane na stronach sklepu internetowego Cerstyl, w tym zdjęcia, opisy, ceny, parametry oraz cechy użytkowe towarów są zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

16. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wysłanie zmówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

17. Przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami zamówienia jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

18. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia sklep internetowy Cerstyl może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia ewentualnych niejasności.

19. Klient przestaje być związany ofertą wyrażoną w swoim zamówieniu, jeśli Cerstyl nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego, a także -  gdy Cerstyl nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

20. Klient zobowiązany jest niniejszym regulaminem w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z postanowieniami regulaminu i nie zakłócający funkcjonowania sklepu,

c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla funkcjonowania sklepu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21. Cerstyl w przypadku naruszenia regulaminu przez Klienta, po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego. Naruszenia w szczególności dotyczą przypadków, gdy Klient:

a) w trakcie rejestracji w sklepie internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

c) dopuścił się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Cerstylu.

22. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Cerstylu.

III. CENY TOWARÓW

1. Ceny towarów na stronie sklepu internetowego Cerstyl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towarów. Sklep w trakcie procesu zamawiania proponuje sposób i cenę dostarczenia towarów / zamówienia.

3. Koszt dostawy zamówienia jest doliczony do zamówienia w wysokości zależnej od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towarów. Informacja o koszcie dostawy oraz informacja o całkowitym koszcie zamówienia dostępna jest w koszyku przed złożeniem wiążącego zamówienia.

4. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Sklep informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.

5. Cena towarów widoczna na stronie sklepu internetowego Cerstyl jest wiążąca dla Klienta i dla Sprzedawcy w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta zamówienia, tzn., że jakiekolwiek zmiany cen nie dotyczą cen towarów już zamówionych przez Klienta.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie, za pomocą formularza zamówienia ze sklepu internetowego Cerstyl lub pocztą e-mail na adres sklep@cerstyl.pl

2. Zamówienia można również składać będąc w stacjonarnych sklepach Cerstyl w Poznaniu i w Bydgoszczy (adresy i godziny otwarcia zamieszczone na stronie cerstyl.pl), wtedy zamówienia nie są sprzedażą internetową z umową sprzedaży zawartej na odległość.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Zamówienie w sklepie internetowym Cerstyl jest skuteczne, jeśli Klient po zapoznaniu się z regulaminem dokona jego akceptacji, prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe. Realizacja zamówienia możliwa jest po podaniu następujących danych:

  • zamawiany towar wraz z informacją o jego ilości oraz wybranym sposobem dostawy oraz płatności
  • imię i nazwisko
  • adres korespondencyjny
  • adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres korespondencyjny)
  • adres poczty e-mail
  • nr telefonu
  • dane do faktury, jeżeli są inne niż dane do odbioru zamówienia, a także jeśli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT

5. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 4 lub podania danych niekompletnych czy niezgodnych z prawdą - zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w procesie zamawiania w sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonania zamówienia w imieniu tego podmiotu.

7. Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć ze przedawcą umowę w oparciu o niniejszy regulamin. 

8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

9. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Cerstyl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

11. Złożenie zamówienia przez Klienta równoznaczne jest ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta informację o otrzymaniu i przyjęciu zamówienia do realizacji z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami zamówienia.

13. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować przed terminem wysyłki zamówienia. W tym celu Klient niezwłocznie powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową.

14. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji lub rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w umowie. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem: 

  • zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem,
  • dokonania płatności kartą, 
  • wyboru opcji  płatności za pobraniem. 

15. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania złożonego zamówienia w terminie 2 dni roboczych od wysłania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, pod warunkiem dostępności towaru na magazynie. W przypadku towarów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy - Klient jest informowany, ile dni roboczych bądź kalendarzowych upłynie od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki.

16. Zamówienia są obsługiwane przez obsługę sklepu internetowego w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9-17. W wybranych przypadkach Cerstyl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej zamówień celem uściślenia zamówienia, w tym warunków i terminów dostawy.

17. W przypadku, gdy dostępna w sklepie internetowym ilość zamawianego towaru jest mniejsza od oczekiwań, Klient może uzyskać informację o warunkach realizacji zamówienia od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@cerstyl.pl lub telefonicznie.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Na każdy sprzedany  towar Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód sprzedaży (fakturę).

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar w sklepie nie później niż w terminie 3 dni od dnia skompletowania zamówienia i nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca (nie dotyczy dostawy z płatnością przy odbiorze). 

3. Klient może dokonać płatności za zakupione towary w Sklepie Internetowym Cerstyl w różnej formie. Możliwe są następujące opcje zapłaty:

a) Płatność przelewem na konto – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać należność. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Cerstylu zamówienie jest przekazywane do magazynu Cerstylu w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.

b) Płatność przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24 siedzibą w Poznaniu. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki.

c) Płatność kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Przelewy24. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki.

d) Płatność przy odbiorze za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi, dostawcy, przewoźnikowi. Uwaga - Cerstyl informuje, że nie ma możliwości opłat u kuriera kartą kredytową. Ponadto przy przekroczeniu limitu maksymalnej kwoty pobrania przez przewoźnika opcja zapłaty przy odbiorze jest niedostępna (opcja w koszyku jest wtedy wyłączona).

e) Płatność przy odbiorze osobistym w Cerstylu - zapłata gotówką lub kartą płatniczą (Visa, Mastercard) w Cerstylu przy ul. Heleny Szafran 7 w Poznaniu lub w wyjątkowych przypadkach w sklepach stacjonarnych Cerstylu.

4. W wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa powyżej. Stosowna informacja  w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru lub dana opcja zapłaty będzie wyłączona w koszyku.

VI. KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

2. Dostawa zamówionego towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pomocą profesjonalnych przewoźników za pośrednictwem firmy Patron Service Sp. z o.o.

4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

5. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Cerstyl, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

6. Czas realizacji zamówienia, a co za tym idzie czas dostawy uzależniony jest również od dostępności zamawianych produktów w magazynie Cerstylu, u producentów czy u ewentualnych dostawców.

7. Dostawy towarów wielkogabarytowych lub  dostawy z uwagi na specyficzne metody rozładunku, a także z uwagi na wymagania związane z miejscem rozładunku  podlegają oddzielnym uzgodnieniom Sprzedawcy z Klientem. 

8. Przy każdym oferowanym towarze w Sklepie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Szczegółowa  informacja jak określany jest czas realizacji zamówienia podana jest w zakładce Czas realizacji zamówień oraz w zakładce Dostępność produktów

9. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Cerstyl skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

10. Klient ponosi koszty wybranego sposobu dostawy, które uzależnione są od ilości, wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne są dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

11. W szczególnych przypadkach zawłaszcza, gdy gabaryty bądź waga może narzucać wymagania dotyczące warunków i sposobu czy miejsca rozładunku, a także gdy wyliczone koszty dostawy w koszyku zakupowym będą opisane uwagą „Skontaktuj się ze Sprzedawcą” - Sprzedawca skontaktuje się z Klientem przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, celem uściślenia kosztów warunków i dostawy.

 12. W sytuacji kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania oraz dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie złożone w sklepie, Sprzedawca może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa wyżej Klient może odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części zamówienia.

13. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia.

14. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

15. Dostawa realizowana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

16. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych adresowych. Niedostarczenie towaru w terminie wynikające z błędnych lub niedokładnych danych nie obciąża Sprzedawcy.

17. Przesyłki z zamówionymi towarami dostarczane są w ciągu 3 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.

18. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest w magazynie Cerstylu przy ul. Heleny Szafran 7 w Poznaniu, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.  Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy, w tym opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.

19. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów lekkich i o niewielkich gabarytach w sklepach stacjonarnych Cerstylu zlokalizowanych w Galerii ARKADA w Poznaniu przy ul. Obornickiej 229 i w Galerii ARKADA  w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, w godzinach otwarcia Galerii (informacje na stronie Cerstyl.pl lub w zakładce Kontakt).

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo bez podania przyczyn do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru.

2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie internetowej w zakładce Formularz zwrotu towaru. 

4. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie:

- elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres  sklep@cerstyl.pl

- pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia pod adres korespondencyjny: 

  CERSTYL  60-693 Poznań, ul. Heleny Szafran 7

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem w sposób określony w ust. 4.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z terminem wskazanym wyżej w ustępie 1, umowę uważa się za niezawartą.

7. Strony mają obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

8. Dla Sprzedawcy termin zwrotu zaczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zaś dla Konsumenta termin zwrotu zaczyna bieg od dnia, w którym odstąpił od umowy.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Konsument zwraca zakupiony towar na własne ryzyko i koszt. Towar należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni na adres CERSTYL 60-693 Poznań, ul. Heleny Szafran 7 za wyjątkiem sytuacji opisanych w zakładce Zwroty.

11. Zakupiony towar można dostarczyć  osobiście do magazynu CERSTYL  przy ul. Heleny Szafran 7, 60-693 Poznań - w godzinach pracy magazynu.

12. Konsument zwraca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

13. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia. 

16. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33. Ustawy o prawach konsumenta).

17. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

18. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje do umów zawartych w drodze aukcji publicznych.

VIII. REKLAMACJE

1. Tryb reklamacyjny i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru.

3. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

4. Objaśnienia jak zgłosić reklamację dostępne są w zakładce Zgłoszenie reklamacji a formularz jest dostępny w zakładce Formularz reklamacji.

5. Zawiadomienie reklamacyjne o chęci skorzystania z rękojmi przez Konsumenta należy wysłać na adres e-mailowy sklep@cerstyl.pl bądź korespondencyjny CERSTYL 60-693 Poznań, ul. Heleny Szafran 7, ewentualnie złożyć je osobiście w CERSTYL  60-693 Poznań, ul. Heleny Szafran 7. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego Klient proszony jest o przesłanie zdjęć wady na powyższy adres mailowy lub na telefon kontaktowy sklepu internetowego (+48 728 930 882).

6. Sprzedawca nie później niż w terminie 14  (czternastu) dni rozpatrzy zgłoszenie oraz ustosunkuje się do reklamacji towaru i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy zwróci pełną należność za reklamowany produkt.

8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 powinno zawierać:

- imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi

- datę zakupu, nr zamówienia / faktury lub paragonu

- jakiego produktu dotyczy reklamacja (jeśli zakupiono kilka produktów)

- datę wystąpienia wady

- opis wady

- żądanie

9. Towar reklamowany (po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą) należy odesłać na koszt Sprzedawcy lub dostarczyć osobiście pod adres CERSTYL  60-693 Poznań, ul. Heleny Szafran 7. 

10. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, w oparciu o art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

11. W przypadku towaru, objętego gwarancją producenta, klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

IX. GWARANCJE

1. Towary będące przedmiotem umowy sprzedaży mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, importera lub dystrybutora. Cerstyl nie udziela gwarancji.

2. Klient może dokonać wyboru między uprawnieniami wynikającymi z udzielonej gwarancji bądź uprawnieniami z tytułu rękojmi.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

XI. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Ewentualne spory między Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur można zapoznać się na stronach internetowych oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi, zajmują się ochroną praw konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać drogę sądownictwa polubownego, w szczególności za pośrednictwem Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich (SPSK) działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Informacje o dostępie do SPSK i o procedurach rozstrzygania sporów znajdują się w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” na stronie www.uokik.gov.pl.

4. Konsument ma również  możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), korzystając z linku do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 XII. DANE OSOBOWE

Przetwarzanie przez Sklep Internetowy Cerstyl danych Klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonania zawartych umów.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE INTERNETOWEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW NA PODSTAWIE ART. 14 UST. 1 ODR (INTERNETOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

c