Polityka prywatności w Cerstylu – pytania i odpowiedzi

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w ramach działalności Sklepu Internetowego Cerstyl jest firma Cerstyl Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Szkolnej 43.


Gdzie przechowujemy dane?

Dane osobowe przechowujemy na terytorium Polski.

 

Kto ma dostęp do danych?

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie przez Cerstyl. Dane osobowe nie są przekazywane czy sprzedawane, a także nie są wymieniane w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć firmy pocztowe, kurierskie i transportowe, firmy dostarczające oprogramowanie oraz zapewniające komunikację teleinformatyczną, a także firma obsługująca Cerstyl pod kątem księgowo-podatkowym. 

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas logowania się do strony internetowej Cerstyl.pl, odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.a RODO, w celu przyśpieszenia zawierania transakcji internetowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO Cerstyl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika (Klienta) w postaci profilowania w zakresie obsługi i marketingu. Cerstyl nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych jest w szczególności wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie Klient jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży. Cerstyl.pl ma obowiązek prawny do obsługi i wystawiania faktur.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane, w tym dane osobowe dotyczące Użytkownika (Klienta), przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Klienta z konta na stronie Cerstyl.pl lub wykonywaniem usługi (np. obsługa zgłoszenia reklamacyjnego). Następnie dane (w tym też dane osobowe) zostaną usunięte z systemu.

Dopóki Klient korzysta z usług Cerstyl.pl dane są przechowywane i przetwarzane. Po usunięciu konta Cerstyl.pl, przetwarzanie danych Klienta polega na ich przechowywaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

W jaki sposób są chronione dane osobowe?

Do zabezpieczeń stosowanych przez Cerstyl.pl należy Certyfikat SSL. Szyfrowanie danych i podpisywanie stron certyfikatem staje się dzisiaj obowiązującym standardem przy wymianie danych między serwerem a przeglądarką internetową. 

Z potrzeby zachowania bezpieczeństwa podczas przesyłania swoich danych osobowych podawanych w trakcie rejestracji konta w sklepie stosujemy technologię Certyfikatu SSL, która pozwala Klientom sklepu zweryfikować czy strona, na której się znajdują, faktycznie należy do właściwej firmy oraz pozwoli na zaszyfrowanie przesyłanych danych.

Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem strony Cerstyl.pl są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji. Wdrożone zostały wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć dane osobowe przed ich utratą lub przed dostępem do nich przez nieupoważnione osoby.

Jakie masz prawa względem swoich danych osobowych?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili Użytkownik (Klient) ma prawo zażądać informacji o tym, które jego dane osobowe przechowujemy, kontaktując się z Cerstyl pod adresami wskazanymi na stronie Cerstyl.pl lub mailowo na adres biuro@cerstyl.pl 

Prawo do przenoszenia

Gdy Cerstyl.pl przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane.

Prawo do poprawiania danych 

Jeśli dane Klienta są niepoprawne, wtedy Klient ma prawo zażądać skorygowania Danych. W przypadku kiedy Klient posiada własne Konto Cerstyl.pl, może sam edytować swoje Dane po zalogowaniu na swoje Konto.

Prawo do usunięcia danych

Klient ma prawo w każdej chwili usunąć dane przetwarzane przez Cerstyl.pl z wyjątkiem sytuacji, w których zamówienie Klienta jest realizowane lub jest niezakończone, a także gdy uruchomione jest postepowanie reklamacyjne.  Ponadto jeśli Klient dokonał zakupów, wtedy dane dotyczące transakcji zostaną zachowane w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (na newslettery)

Klient serwisu Cerstyl.pl nie ma obowiązku godzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych takich jak newsletter należy skontaktować się mailowo: biuro@cerstyl.pl Klient ma prawo zażądać, aby Cerstyl.pl ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych. W takim przypadku zostaną one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu

Klient ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych argumentując to dbałością o interes publiczny lub uzasadniony interes, którymi kieruje się Cerstyl.pl, w tym sprzęcie wobec profilowania. W takim przypadku Cerstyl.pl zaprzestanie przetwarzania danych chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jakie dane osobowe są przetwarzane w zakupach internetowych?

Przetwarzane są następujące dane osobowe:

  • dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
  • dane do logowania: login,
  • informacje na temat płatności i historię płatności,
  • informacje na temat zamówień.
Kto ma dostęp do danych osobowych w zakupach internetowych?

Dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia wymienionych powyżej usług. Otrzymują je pracownicy obsługujący zamówienie oraz magazyn firmy Cerstyl, firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia oraz firma realizujące płatności w celu przetworzenia płatności.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe w zakupach internetowych?

Cerstyl musi przetwarzać dane osobowe by móc świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.

Marketing bezpośredni (newsletter)

Otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego możliwe jest wyłącznie po wyrażeniu chęci ich otrzymywania oraz podania adresu poczty e-mail. Klient (Użytkownik) ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego. Wycofanie zgody jest równoznaczne z zakończeniem przechowywania danych osobowych, tj. adresu e-mail. Dane osobowe pozyskane przez Cerstyl w celach marketingowych nie zostaną sprzedane ani przekazane innym podmiotom zewnętrznym. 

 

Konto Klienta na Cerstyl.pl a dane osobowe

Dane osobowe używane są do założenia i prowadzenia konta Klienta oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług na stronie Cerstyl.pl. Konto udostępnia Klientowi jego historię zamówień, informacje na temat zamówień oraz umożliwia wprowadzenia zmian ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych), a także służy do aktualizowania informacji takich, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach.

Przetwarzane są adres e-mail oraz dane, które zostały nam przekazane przy zakładaniu konta na Cerstyl.pl - dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Jeśli Klient dokona zakupu, przetwarzane będą następujące dane osobowe: historia zakupów, informacje na temat dostawy i historia płatności.

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. 

Dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą Klient wyraża w momencie zakładania konta na Cerstyl.pl. Są one przetwarzane w celu udostępniania interesujących użytkownika informacji o produktach, na podstawie uzasadnionego interesu firmy.

W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zakładaniu konta na Cerstyl.pl. Konto zostanie wtedy zamknięte i Cerstyl.pl przestanie oferować wyżej wymienione usługi.

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak konto Klienta będzie aktywne. W momencie kiedy Klient zamknie konto dane nie będą przetwarzane. Dane osobowe zachowane zostaną jednak jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu. 

Po zamknięciu konta Cerstyl.pl dane zostaną usunięte.

Logowanie za pomocą konta Facebook/Google+

Jeżeli Klient posiada konto na Facebook/Google+ itp. może zalogować się na stronie Cerstyl.pl dzięki usłudze „Połącz konto z innym serwisem“. Firma otrzyma informacje, które Klient podał na ww. kontach i które są wymagane do utworzenia konta w sklepie Cerstyl.pl.

Obsługa Klienta a dane osobowe

W obsłudze Klienta przetwarzane jest korespondencja i pytania, reklamacje czy zgłoszenia gwarancyjne dotyczące produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Firma może kontaktować się także z Klientem jeśli wystąpią jakieś problemy z realizacją zamówienia czy dostawy.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Cerstyl. W ramach obsługi Klienta są przetwarzane dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, adres dostawy, numer konta Klienta, informacje o zamówieniach, korespondencja na dany temat oraz dane i historia płatności.

Dostęp do danych osobowych w ramach obsługi Klienta mają wyłącznie dedykowani pracownicy Cerstyl i są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.

Dane osobowe a wypełnianie zobowiązań prawnych

Dane osobowe używane są w celu wypełnienia postanowień prawa lub sądów oraz stosowania się do innych postanowień władz. Są używane również do zbierania oraz potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości takich, jak wystawianie i przechowywanie faktur. W niezbędnym zakresie są używane także do udzielania odpowiedzi na reklamacje.

W tym celu są przetwarzane takie dane osobowe jak imię i nazwisko, poczta e-mail, telefon, adresy w tym adres dostawy, dane zamówienia, dane z faktury - w tym daty i kwoty transakcji.

Dane będą udostępniane wyłącznie w ramach firmy Cerstyl. Będą także udostępniane firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości oraz zewnętrznym Kancelariom Rachunkowym, z którymi współpracujemy.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązku nałożonego przez ustawę Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) i są przechowywane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w kraju.

Dane osobowe a zapobieganie przestępstwom i wykorzystywania danych niezgodnych z prawem

Dane osobowe używane są aby zapobiegać stratom, upewniać się, że przestrzegany jest regulamin oraz aby wykrywać korzystanie z usług Cerstyl w sposób niezgodny z zasadami i zapobiegać im.

W sklepach stacjonarnych Cerstylu w celu bezpieczeństwa stosowany jest monitoring wideo, aby mieć dowód działań niezgodnych z prawem.

Dane osobowe używane są również aby zapobiegać niezgodnemu z zasadami korzystaniu z usług sklepu internetowego Cerstyl.pl oraz zapobiegać stratom czy wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów sklepu internetowego Cerstyl.pl.

W celu zapobiegania przestępstwom i wykorzystywanie danych niezgodnych z prawem będą przetwarzane następujące dane osobowe:

  • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail,
  • korespondencja mailowa,
  • historia zamówień i historia płatności,
  • informacje o dostawach,
  • nagrania wideo czy zdjęcia.

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie w celach opisanych powyżej. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem i oszustwach mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom prawnym i organom sprawiedliwości.

Dane osobowe przetwarzane są w celu uniemożliwienia korzystania z usług Cerstylu w niewłaściwy sposób.

Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz do ich zgłaszania. Nagrania wideo będą przechowywane przez czas wymagany prawem, maksymalnie przez 3 miesiące.

Konkursy organizowane przez Cerstyl a dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane będą w momencie kiedy Klient weźmie udział w konkursie organizowanym przez Cerstyl. Dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, aby Cerstyl mógł kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników bądź zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

W ramach konkursów będą przetwarzane takie dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu czy inne dane konieczne do przeprowadzenia konkursu.

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają firmom kurierskim dostarczenie nagród.

Dane osobowe przetwarzane są na mocy zgody, którą Klient wyraża w momencie zgłoszenia udziału w konkursie wraz ze zgodą na podany okres przechowywanie danych. W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Uaktualnienia naszej Polityki prywatności

Wszystkie przyszłe aktualizacje Polityki prywatności będą dostępne na stronie Cerstyl.pl Klient na stronie Cerstyl.pl zostanie poinformowany o każdej zmianie treści Polityki prywatności.